Stichting Band met Band

Privacy

Privacystatement

Stichting Band met Band verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
de door donateurs verstrekte persoonsgegevens
de verstrekte persoonsgegevens bij het opvragen van informatie

Verwerking van uw gegevens
Stichting Band met Band houdt een donateursadministratie bij, waarin persoonsgegevens (NAW-gegevens en IBAN-nummer) worden vastgelegd. Stichting Band met Band is een stichting actief onder de zigeunergemeenschap in Band Roemenië en roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting.
Het werk van Stichting Band met Band wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, IBAN-nummer) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief (naam en emailadres) en wanneer u zich aanmeldt als donateur (NAW en IBAN-nummer), dan wel wanneer u informatie wenst (naam, emailadres en/of telefoonnummer).
Ook vond in het verleden persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Van deze methoden wordt nu geen gebruik meer gemaakt.
Stichting Band met Band maakt geen gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt (donatie, informatieverzoek) en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Stichting Band met Band heeft een zogenaamde ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@bandmetband.nl .

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Stichting Band met Band is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het secretariaat van Stichting Band met Band, Boekdrukkersgilde 12, 3994 XV Houten.

E-mail
Wanneer u zich in het verleden heeft opgegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen of als donateur of informatieaanvrager uw emailadres aan Stichting Band met Band hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage. Stichting Band met Band maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven geen gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan niet bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij het secretariaat van Stichting Band met Band, Boekdrukkersgilde 12, 3994 XV Houten of via mail info@bandmetband.nl .

Contact met leden, donateurs en relaties
Stichting Band met Band informeert haar donateurs over haar werk via de nieuwsbrief en website. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Stichting Band met Band te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website
Stichting Band met Band gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging
Stichting Band met Band heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bestuursleden die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
Stichting Band met Band houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, de voorzitter van de Stichting. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting Band met Band
t.a.v. J. Hoetmer
Boekdrukkersgilde 12
3994 XV Houten
Email: info@bandmetband.nl

Mocht u een klacht in willen dien bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u dit doen aan: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG